Xuất xứ hàng hóa trong hoạt động thương mại là gì? Hình thức xử lý vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa?

Xuất xứ hàng hóa trong hoạt động thương mại được giải thích theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 như sau:

Xuất xứ hàng hoá là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó.

Theo đó, xuất xứ hàng hóa trong hoạt động thương mại là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó.

Những trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2. Quảng cáo sai sự thật về xuất xứ hàng hóa 

Quảng cáo sai sự thật về xuất xứ hàng hóa là một trong các hành vi quảng cáo thương bị pháp luật nghiêm cấm theo quy định tại khoản 7 Điều 109 Luật Thương mại năm 2005: 

Các quảng cáo thương mại bị cấm:

….

5. Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

6. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.

7. Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.

8. Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

9. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử lý vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa trong hoạt động thương mại

Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 320 Luật Thương mại năm 2005, cụ thể:

Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại

1. Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm:

l) Vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa;

2. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại được quy định tại khoản 1 Điều này.

Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại quy định tại Điều 321 Luật Thương mại năm 2005 như sau:

Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

1. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, tổ chức, cá nhân bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

a) Xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

b) Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hình thức xử lý vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa trong hoạt động thương mại quy định như sau:

(1) Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, tổ chức, cá nhân bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

– Xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

– Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

(2) Trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.