Thuế môn bài hộ kinh doanh là gì? Trường hợp nào hộ kinh doanh được miễn nộp thuế môn bài

Thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) là một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện nghĩa vụ nộp hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, được bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP như sau:

– Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

– Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

– Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

– Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

2. Thời hạn nộp thuế môn bài hộ kinh doanh là khi nào?

Căn cứ tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Thời hạn nộp thuế môn bài: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Hộ kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp thuế như sau:

– Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

– Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh khi đáp ứng 02 điều kiện sau:

– Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm).

– Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh - Tạp chí Tài chính

3. Tờ khai thuế môn bài mới nhất

Căn cứ tại Mẫu 01/LPMB quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC có nêu rõ mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất. Tải miễn phí Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất dưới đây: 

Tờ khai lệ phí môn bài

4. Trường hợp nào hộ kinh doanh được miễn nộp thuế môn bài?

Hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp thuế môn bài hàng năm, trừ các trường hợp sau theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, b, c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định như sau:

– Hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

– Hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Hộ kinh doanh sản xuất muối.

– Hộ kinh doanh nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Miễn thuế môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

– Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Trong thời gian miễn thuế môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn thuế môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn thuế môn bài.

Lưu ý: Hộ kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền thuế môn bài phải nộp và thông báo cho hộ kinh doanh thực hiện theo quy định.