Quản trị nội bộ trong doanh nghiệp

1. Thế nào là quản trị nội bộ doanh nghiệp

Quản lý nội bộ doanh nghiệp thường được hiểu là cách thức cơ cấu bộ máy quản lý doanh nghiệp, việc phân chia quyền lực trong doanh nghiệp với mục đích bảo đảm quyền lợi của các nhóm người tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả chính sách đối với người lao động. Đây là một hệ thống quy tắc và quy trình trong nội bộ doanh nghiệp, đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tuân thủ các quy định pháp luật. Quản trị nội bộ nâng cao tương tác giữa các chủ thể tham gia và định hình tầm nhìn và hướng đi cho tương lai của doanh nghiệp.

Marketing nội bộ là gì? Vì sao doanh nghiệp nên chú trọng nó

2. Vai trò của quản trị nội bộ doanh nghiệp

– Giúp định hướng và xây dựng chiến lược: Quản trị nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mục tiêu và đề ra kế hoạch phù hợp cho doanh nghiệp. Nó đảm bảo rằng nhân viên các phòng ban trong doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu và phương hướng phát triển củacông ty.

– Quản lý nhân sự: Quản trị nội bộ cung cấp khung pháp lý và quy định quản lý nhân sự trong doanh nghiệp. Nó đảm bảo việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và thăng tiến nhân viên diễn ra một cách công bằng và cởi mở.

– Đảm bảo tuân thủ quy định và quy tắc: Quản trị nội bộ đảm bảo rằng tất cả hoạt động trong doanh nghiệp tuân thủ quy định và quy tắc pháp luật. Nó thúc đẩy sự tuân thủ quy tắc đạo đức, đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong các giao dịch kinh doanh.

– Quản lý rủi ro: Quản trị nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc định danh, đánh giá và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. Nó giúp đảm bảo rằng các rủi ro đã được xác định và giảm thiểu để đảm bảo sự ổn định và bền vững của doanh nghiệp.

– Quản lý thông tin và hiệu suất: Quản trị nội bộ giúp đảm bảo rằng thông tin trong doanh nghiệp được thu thập, lưu trữ và quản lý một cách hiệu quả. Nó cũng giúp đảm bảo đánh giá hiệu suất và phản hồi đúng lúc để cải thiện hoạt động kinh doanh của công ty.

Tóm lại, quản trị nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tương thích, hiệu quả và tuân thủ quy tắc trong hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. Nó giúp điều hành và quản lý các hoạt động và quy trình nội bộ một cách hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu suất và cạnh tranh của doanh nghiệp.

  1. Tư vấn pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Thứ nhất: Bộ máy quản lý của doanh nghiệp phải gọn nhẹ, linh hoạt để giảm thiểu chi phí công ty: Bộ máy gọn nhẹ không những làm giảm chi phí của doanh nghiệp mà còn làm cho các hoạt động của doanh nghiệp linh hoạt, việc đưa ra các quyết định nhanh và kịp thời với các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai: Tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp phải bảo đảm khả năng tham gia của chủ sỡ hữu doanh nghiệp phải bảo đảm khả năng tham gia của các chủ sở hữu doanh nghiệp và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của họ: 

Các cơ chế quản lý nội bộ trong doanh nghiệp cần bảo đảm tối đa quyền của các chủ sở hữu bằng cách cho họ các khả năng quản lý doanh nghiệp thông qua cơ chế trực tiếp và gián tiếp. Các chủ sở hữu trực tiếp đưa ra các quyết định quan trọng nhất của doanh nghiệp trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên hằng năm, đồng thời ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thanh viên thay mặt mình đứng ra quản lý doanh nghiệp giữa 2 kỳ đại hội. Bảo vệ quyền lợi cổ đông còn có ý nghĩa là bảo đảm lợi ích của các cổ đông thiểu số trong doanh nghiệp bên cạnh lợi ích của các cổ đông lớn hầu như nắm giữ quyền quyết định chủ chốt cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ của quản lý doanh nghiệp là tăng tối đa khả năng quản trị của các chủ sở hữu thông qua các chế định về quản trị điều hành được quy định trong luật doanh nghiệp, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ trong điều hành của bộ máy điều hành doanh nghiệp.

Thứ ba: Tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp phải bảo đảm sự tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, điều hành công ty.        

Quản lý nội bộ được đặt trên cơ sở của sự tách bạch giữa quản lý và sở hữu doanh nghiệp. Công ty là của các chủ sỡ hữu (Nhà đầu tư; cổ đông; người góp vốn…), nhưng công ty tồn tại và phát triển được phải có sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị, sự điều hành của ban giám đốc và sự đóng góp của người lao động, mà những người này không phải lúc nào cũng có chung ý chí và quyền lợi. Rõ ràng, cần phải có một cơ chế điều hành và kiểm soát để nhà đầu tư, cổ đông, người góp vốn kiểm soát việc điều hành công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.  Quản lý nội bộ doanh nghiệp tập chung xử lý các vấn đề thường phát sinh trong mối quan hệ ủy quyền. Hội đồng quản trị là nơi tập chung quyền lực quản lý của các công ty cổ phần. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Bam giám đốc và phải bảo đảm rằng Ban giám đốc đang tạo ra giá trị được thị trường công nhận. Trong loại hình công ty cổ phần, Ban giám đốc được xem là có tính tư lợi cao nhất. Quản lý tích cực được coi là cần thiết để kiềm chế khả năng lạm quyền của Ban giám đốc cũng như bảo đảm sự gắn kết hiệu quả lợi ích của Ban giám đốc và lợi ích của cổ đông. Bởi vậy, nhiều văn bản pháp luật và các quy định mới đang được soạn thảo nhằm cải cách việc quản lý các công ty cổ phần, trong đó những văn bản pháp luật này được soạn ra để tăng cường sự độc lập của Hội đồng quản trị và tăng trách nhiệm của họ.

Thứ tư: Hội đồng quản trị điều hành phải bảo đảm vai trò độc lập theo chế độ một thủ trưởng với vai trò trung tâm của giám đốc điều hành.  

Giám đốc doanh nghiệp là người được chủ sở hữu doanh nghiệp giao cho quyền điều hành doanh nghiệp theo chế độ một thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng như kết quả của các hoạt động đó; đồng thời được hưởng thù lao tương xứng với kết quả mang lại. Trong ba cấp quản trị doanh nghiệp, Giám đốc là quản trị viên hàng đầu, là thủ trưởng cấp cao nhất trong doanh nghiệp. Giám đốc có quyền ra chỉ thị, mệnh lệnh và mọi người buộc phải tuân thủ. Vì vậy mỗi quyết định của giám đốc có ảnh hưởng rất lớn trong phạm vi hoạt động doanh nghiệp. Bởi vậy, Giám đốc phải là người tập chung được tất cả trí tuệ của mỗi người lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm cho các quyết định đứng đắn để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Về tải chính, Giám đốc là người quản lý, là chủ tài khoản của hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay Giám đốc phải có trách nhiệm về bảo toàn và phát triển vốn, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp về kinh tế. Như vậy để thấy rằng, nếu doanh nghiệp là con tầu thì giám đốc doanh nghiệp chính là người thuyền trưởng chèo lái con tầu đó. Cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp bảo đảm vai trò giám sát của Hội đồng quản trị và chế độ một thủ trưởng với vai trò trung tâm phát huy hết khả năng của Giám đốc điều hành là một cơ chế thành công cho sự phát triển vững bước của doanh nghiệp.

Liên hệ với LUẬT NAM BÌNH để được tư vấn, hỗ trợ về nội dung quản trị nội bộ trong doanh nghiệp.