Luật Đất đai năm 2024 khi nào được công bố?

1. Luật Đất đai 2024 được thông qua ngày nào?

Sáng ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi (hay còn gọi là Luật Đất đai 2024) với kết quả biểu quyết là 87,63%.

Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự kiến Luật Đất đai 2024 sẽ có 16 chương, 260 điều (bỏ 05 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều (cả về nội dung và kỹ thuật) so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6).

Theo quy định tại Điều 79 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, ngày thông qua luật của Quốc hội là ngày Quốc hội biểu quyết thông qua luật đó, tức là ngày 18/01/2024.

2. Khi nào công bố Luật Đất đai 2024?

Căn cứ Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Chủ tịch nước công bố luật, pháp lệnh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được thông qua.

Đối với luật, pháp lệnh được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì Chủ tịch nước công bố luật, pháp lệnh chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được thông qua.

Theo đó tại Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn bao gồm:

– Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

– Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội.

– Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Như vậy, do Luật Đất đai 2024 không thuộc trường hợp phải xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn nên chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày 18/01/2024 sẽ công bố Luật Đất đai 2024.

Quốc hội thông qua Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng và 2 Nghị quyết quan trọng

3. Luật Đất đai 2024 có hiệu lực khi nào?

Căn thể tại dự thảo Luật đất đai 2024, hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2024 được quy định như sau:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

3. Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực thi hành.

4. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Cũng tại Nghị quyết 05/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2023, Chính phủ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) như sau:

Về hiệu lực thi hành luật, thống nhất về dự kiến hiệu lực thi hành của Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 để đồng bộ với hiệu lực của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6; đề xuất về hiệu lực sớm hơn đối với quy định về hoạt động lấn biển và quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Như vậy, dự kiến Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, trừ một số điều khoản khác theo quy định.

Quý khách hàng có thể xem file Dự thảo Luật Đất đai 2024 tại đường link sau: Dự thảo Luật Đất đai