Loạn thị có phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 hay không?

Ngày 06/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 105/2023/TT-BPQ quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Three soldiers walking in a line in a field with trees generative ai

Cụ thể, tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2025 sẽ áp dụng các quy định mới theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BPQ, cụ thể như sau:

  • Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BPQ:

Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

– Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Đối với tiêu chuẩn về sức khỏe thì sẽ thực hiện theo Điều 5 Thông tư 105/2023/TT-BPQ, cụ thể như sau:

– Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BPQ.

– Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BPQ.

Trong đó tiêu chuẩn phân loại về mắt, cụ thể là loạn thị, thì từ đợt nghĩa vụ quân sự năm 2025 sẽ có sự thay đổi về điểm xếp loại so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP như sau:

– Đối với loạn thị do sinh lý hoặc <1D sẽ xếp loại 2 (tương ứng với điểm 2 – Chỉ tình trạng sức khỏe tốt)

– Đối với loạn thị lớn hơn hoặc bằng 1D sẽ xếp loại 3 (tương ứng với điểm 3 – Chỉ tình trạng sức khỏe khá)

– Loạn thị đã phẩu thuật, hết loạn thị sẽ cho điểm theo mục 1.1 phần 1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BPQ và tăng lên 1 điểm.

Theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự năm 2025, nếu công dân mắc loạn thị xếp loại 2 và loại 3 nêu trên vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự.

Còn đối với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì các loại loạn thị sẽ đều xếp loại sức khỏe loại 6, tức điểm 6 – Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Khi đó, công dân sẽ chưa đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự vì quy định chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.

Như vậy với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Tương tự, với người loạn thị bị chấm điểm 3, mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Được biết, ngoài việc đưa ra các tiêu chuẩn chung về sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thì Thông tư 105/2023/TT-BPQ cũng đưa ra quy định riêng cho từng đối tượng tuyển sinh, tuyển dụng trong quân đội, cụ thể:

(1) Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

– Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BPQ;

– Tiêu chuẩn riêng: Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

(2) Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ

– Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BPQ;

– Tiêu chuẩn riêng: Đối với chức danh cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hẹp, khó thu hút nguồn nhân lực cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

(3) Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

– Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BPQ;

– Tiêu chuẩn riêng: Đối với chức danh tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hẹp, khó thu hút nguồn nhân lực cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.