Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh online từ 01/07/2023 gồm những gì? Cần lưu ý gì khi làm hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh online?

Căn cứ Thông tư 02/2023/TT-BKHDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHDT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, việc đăng ký hộ kinh doanh từ 01/07/2023 có thể thực hiện theo hình thức đăng ký qua mạng thông tin điện tử. Cụ thể, về hồ sơ đăng ký, khoản 1 Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHDT được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHDT quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

1. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

Theo đó, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh online sẽ bao gồm các thành phần theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Dẫn chiếu đến quy định về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Đăng ký hộ kinh doanh

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh online bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

– Giấy tờ pháp lý của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình (trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình;

– Bản sao văn bản ủy quyền trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Nâng vị trí pháp lý của hộ kinh doanh

2. Cần lưu ý gì khi làm hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh online?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHDT được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHDT  khi làm hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh online, cần lưu ý một số nội dung sau:

– Hồ sơ được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử (“.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’’);

– Hồ sơ được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy;

– Hồ sơ phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục;

– Hồ sơ có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

– Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, thời hạn thực hiện là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ sẽ bị hủy nếu sau thời hạn nêu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

3. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được quy định ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5a Thông tư 01/2021/TT-BKHDT được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHDT như sau:

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được tiếp nhận vào hệ thống khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ;

b) Thông tin của hộ kinh doanh đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;

c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;

d) Đã nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

3. Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo quy trình nêu trên.

Thông tư 01/2021/TT-BKHDT sửa đổi hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.