Đất thổ cư là gì? Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư là gì?

1. Đất thổ cư là gì?

Hiện hành pháp luật không quy định về đất thổ cư. Tuy nhiên thông thường tên gọi “đất thổ cư” là cách gọi khác của một loại đất phi nông nghiệp, cụ thể là đất ở.

Theo đó, nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

– Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

– Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

– Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

– Đất xây dựng công trình sự nghiệp;

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

– Đất sử dụng vào mục đích công cộng;

– Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

– Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

– Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

– Đất phi nông nghiệp khác.

Đất thổ cư là gì? Thủ tục chuyển lên đất thổ cư

2. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư là gì?

Tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 có quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư như sau:

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, hiện hành pháp luật không quy định cụ thể về điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất mà thay vào đó việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư sẽ tùy thuộc vào thời điểm thực tế, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và người yêu cầu có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu đất của người sử dụng đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là đất ở, thì người sử dụng đất có thể được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư.

Ngược lại, nếu đất của người sử dụng đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là đất nông nghiệp, thì người sử dụng đất có thể sẽ không được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư.

3. Thời gian thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư 

Tại khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP  có quy định thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

4. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Như vậy, thời gian thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được tăng thêm 10 ngày.

Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.